Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie informuje, że teren całego powiatu kwidzyńskiego został włączony w obszar ochronny – tzw. ,,strefę żółtą”. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:

Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
  • wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  • stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
 5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
 6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 8. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 48 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
 9. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Zakaz:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.

Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii. Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

Informacje dla przewoźników zwierząt

WSZYSCY przewoźnicy transportujący świnie bezwzględnie powinni pamiętać o zadach bioasekuracji podczas obsługi świń w gospodarstwach przy załadunku lub wyładunku i każdorazowo o bardzo dokładnej dezynfekcji środków transportu. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawanie im cierpienia.

Ponadto należy spełnić następujące warunki:

 • transport zwierząt musi być obsługiwany przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005;
 • należy skrócić do minimum długości trwania przewozu, zapewniając potrzeby zwierząt, np. możliwość położenia się, lub rozdzielenie, gdy narażone są na warunki stresowe;
 • transport musi być przeprowadzany bez opóźnień do miejsca przeznaczenia, natomiast warunki dobrostanu zwierząt muszą być regularnie kontrolowane i utrzymywane na odpowiednim poziomie, szczególnie np. latem w upalne dni należy unikać transportu w ciągu dnia;
 • zwierzęta muszą być zdolne do podróży, zdrowe, nie podlegać ograniczeniom w przewozie związanych z chorobą zakaźną, np. ASF, pochodzić z zarejestrowanych gospodarstw i być oznakowane zgodnie z przepisami oraz posiadać wymagane dokumenty takie jak np. paszporty dla bydła lub koni i świadectwa zdrowia dla świń;
 • środki transportu oraz urządzenia do załadunku i wyładunku muszą być przeznaczone, skonstruowane, utrzymywane oraz działać w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwierząt;
 • personel zajmujący się zwierzętami musi posiadać odpowiednie wyszkolenie lub kompetencje i wykonywać swoje obowiązki bez stosowania przemocy lub jakiejkolwiek metody powodującej niepotrzebny strach, zranienie lub cierpienie;
 • zwierzętą muszą być zapewnione: odpowiednia powierzchnia podłogi i wysokość, właściwe dla ich wielkości i zaplanowanego przewozu;
 • w przypadku długotrwałych przewozów woda, karma i odpoczynek są zapewnione w odpowiednich odstępach czasu oraz odpowiadają ilościowo i jakościowo danemu gatunkowi, wielkości i dopasowane są do wieku zwierząt;
 • środki transportu musza być regularnie czyszczone i dezynfekowane;

WŁAŚCICIELE OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH I AGROTURYSTYCZNYCH, TURYŚCI

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) w szybkim tempie dotarł do naszych granic, występuje w państwach graniczących od wschodu z Polską, a także we wschodniej części naszego kraju i niestety dotarł już do granic naszego województwa, od strony województwa warmińsko – mazurskiego. Stwierdzono tam występowanie tej choroby, nie tylko u dzików, ale także u świń.
Mimo, iż wirus ASF nie jest groźny dla człowieka, region w którym zostanie stwierdzona choroba narażony jest na poważne straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, spowodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby. Region występowania ASF narażony jest także na poważne ograniczenia w ruchu osobowym i samochodowym, co za tym idzie może wpłynąć na turystykę, szczególnie w obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Główne zagrożenie przeniesienia ASF do naszego regionu.

Mimo zwiększonej kontroli służb granicznych, duży ruch turystyczny na terenie Trójmiasta i całego Pomorza, w tym osób z za wschodniej granicy lub ze wschodniej części Polski, istnieje ryzyko zawleczenia wirusa ASF poprzez produkty żywnościowe przewożone w bagażu. Źródłem zakażenia ASF mogą być świnie domowe, świnie dzikie, ale również mięso pochodzące od zakażonych świń, dzików oraz zakażone produkty wyprodukowane z mięsa chorych świń i dzików.

Wirus afrykańskiego pomoru świń posiada długą przeżywalność w środowisku, ale co najistotniejsze cechuje się długą przeżywalnością w produktach mięsnych pochodzących od zakażonych świń domowych i dzikich.

Co możemy zrobić aby, zminimalizować ryzyko wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń w granicach naszego regionu?

 • Nie zaśmiecajmy resztkami żywności otoczenia, korzystajmy z koszy na śmieci, zwracajmy na to uwagę innym !!!
 • Zwracajmy uwagę administratorom budynków i administratorom podległych terenów na skuteczne zabezpieczenie kontenerów na śmieci przed dostępem zwierząt !!!
 • Nie dokarmiajmy zwierząt dzikich !!! Na terenie całego kraju obowiązuje zakaz dokarmiania pod groźbą kary.
 • Pamiętajmy o zakazie karmienia świń pozostałościami żywności i odpadami gastronomicznymi !!!

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/ lub bezpośrednio w powiatowych inspektoratach weterynarii.

Pomorska Inspekcja Weterynaryjna http://www.gdansk.wiw.gov.pl/