Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zachęca wszystkich do wzięcia udziału w naborze o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w Prabutach stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze.

Inwestor: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze z siedzibą w Malborku.

Lokalizacja: Prabuty, pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 2, a stadionem miejskim.

Informacje o mieszkaniach: Przewidywana ilość mieszkań – 57. Budynek będzie składać się z 2 segmentów. W segmencie A powstanie 27 mieszkań, w segmencie B powstanie 30 mieszkań.  W pierwszej kolejności będzie budowany segment A.

Podział mieszkań ogółem:

 • 1 pokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni ok. 31 m2 – 3 mieszkania
 • 2 pokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 40 – 41 m2 – 31 mieszkań
 • 3 pokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 55 – 63 m2 – 23 mieszkania
 • spośród 57 mieszkań 3 mieszkania zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wizualizacje, plany, rozkłady wnętrz, dostępne na stronie: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5844

Wzór wniosku dostępny poniżej:

Wniosek SIM Prabuty

Wniosek SIM Prabuty

Termin budowy: Planowane rozpoczęcie budowy pod warunkiem uzyskania dofinansowania i kredytu przez SIM KZN – II połowa 2024 roku. Czas trwania inwestycji 18 miesięcy. Planowany termin oddania do użytku I połowa 2026 roku.

Kto może się ubiegać o najem mieszkania: O najem mieszkania może ubiegać się każdy obywatel Polski, który w momencie objęcia mieszkania nie będzie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego ani innej nieruchomości lokalowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria przydziału mieszkań:

 1. wnioskodawca posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 50 punktów,
 2. osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) – dodatkowe kryterium art. 8 ust. 2 pkt 10 ustawy – 10 punktów za każdą osobę,
 3. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę z SIM Pomorze – dodatkowe kryterium art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy – 50 punktów,
 4. średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu Lokalu, nie jest niższy niż 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – dodatkowe kryterium art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy – 50 punktów,
 5. w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko – 10 punktów za pierwsze dziecko i 15 punktów za każde kolejne dziecko,
 6. wnioskodawca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy zamieszkuje na terenie Gminy – 30 punktów,
 7. wnioskodawca nie ukończył 40 lat – 20 punktów,
 8. wnioskodawcą jest rodzina z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) – 40 punktów.;

Warunki jakie należy spełnić aby podpisać umowę:

1) Po podpisaniu umowy partycypacyjnej potencjalny najemca będzie zobowiązany do wpłaty kwoty partycypacyjnej w wysokości 15% kosztów budowy mieszkania w 3 ratach:

– 40% kosztów partycypacji – na początku inwestycji

– 30% kosztów partycypacji – w połowie inwestycji

– 30% kosztów partycypacji – przed podpisaniem umowy najmu

ORIENTACYJNY KOSZT PARTYCYPACJI W CHWILI OBECNEJ SZACOWANY JEST NA 1100 ZŁ/M2

(przykład: mieszkanie o powierzchni 40m2 – koszt partycypacji wyniesie 44 000 zł)

RZECZYWISTY KOSZT PARTYCYPACJI BĘDZIE ZNANY PO PRZEPROWADZENIU PRZETARGU NA BUDOWĘ MIESZKAŃ.

Partycypacja zostanie zwrócona najemcy po rozwiązaniu umowy najmu.

2) maksymalna wysokość obowiązkowej kaucji, którą najemca będzie musiał wnieść jako zabezpieczenie umowy najmu do SIM Pomorze wynosić będzie:

– 2600,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 1 pokojowego,

– 3400,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 2 pokojowego,

– 4800,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 3 pokojowego.

Termin naboru: Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych będzie trwać od 1 lutego 2024r. do 15 kwietnia 2024 r. (do godz. 15:30).

Przydział mieszkań:

Przydziału mieszkań dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Komisja sporządzi listę najemców wraz z listą rezerwową i zostanie ona opublikowana na stronie: https://bip.prabuty.pl/

Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o mieszkania znajdują się na: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5844

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie: Jędrzej Krasiński – Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty – 55 262 41 45; Wojciech Dołęgowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – 55 262 41 42; Kamila Janiewicz – Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – 55 262 41 43

Zachęcamy do złożenia wniosku i zamieszkania w Prabutach!