Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że na podstawie porozumienia podpisanego przez Miasto i Gminę Prabuty z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku utworzony został dla Mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty punkt konsultacyjny, w którym nieodpłatnie uzyskać można informacje i wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i płatność z programu „Czyste Powietrze”.

Działalność punktu konsultacyjnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
 • zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady Programu, którzy będą informować o Programie, a także` pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);
 • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika wskazanego w pkt 4, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk(z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);
 • organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum dwa spotkania w roku (w sytuacji stanu epidemii dopuszczalne spotkania online).
 • wydruk i zapewnienie dostępności, przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej lub dostępnych do samodzielnego pobrania na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 • przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, np. w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina takie realizuje);
 • przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;
 • wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt są przedstawiane informacje o Programie, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji, np. na stronie internetowej Gminy, gazetki lokalne, bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych i inne.
 • przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia z taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety przez WFOŚiGW, na zasadach ustalonych przez właściwy WFOŚiGW;
 • prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu (jeżeli Gmina będzie widziała taką potrzebę);
 • przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie,

Punkt konsultacyjny dla Mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty znajduje się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym z siedzibą w miejscowości Górki 3A 82-500 Kwidzyn. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Ponadto w każdą środę w godz. 9-16 pracownik Parku Technologicznego przyjmować będzie osoby zainteresowane udziałem w programie również w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

Poniżej znajduje się informacja na temat złożonych i zrealizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze” z terenu Miasta i Gminy Prabuty wnioskach oraz wypłaconych dotacjach – według stanu na koniec I kwartału 2024 roku.

Lp. Nazwa Gminy Liczba złożonych WOD Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji w zł
1. Prabuty – gmina miejsko-wiejska 320 173 3 790 969,91 zł

O programie „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Węzeł cieplny;
 • Pompa ciepła;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny;
 • Kocioł olejowy;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

Formy dofinansowania

 • Dotacja;
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
 • Dotacja z prefinansowaniem.

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

Przygotowanie wniosku

 1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:
  1. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł;
  2. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym /2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowaniu
  3. przy najwyższym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
   • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Sposób składania wniosków

 • Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW  https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl
 • Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 • W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Termin składania wniosków

Nabór ciągły wniosków do 31.12.2027

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze znajdują się na stronie rządowej: https://czystepowietrze.gov.pl/