O programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Dla kogo?

Beneficjentem końcowym programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania

Co obejmuje dofinansowanie?

Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Forma dofinansowania

Dotacja

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

  1. w formie papierowej: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty
  2. w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Miasta i Gminy Prabuty znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Szczegółowe  informacje o  składaniu  i  rozpatrywaniu  wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Terminy

  1. nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, począwszy od dnia 04.04.2023r. do wyczerpania środków w ramach środków przyznanych na realizacje programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  2. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem i Gminą Prabuty.
  3. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, z zastrzeżeniem, że podpisywanie umów z beneficjentami końcowymi odbywać będzie się maksymalnie do dnia 31.03.2025r. lub do momentu wyczerpania środków, a ostateczna data faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów to 30.09.2025roku.

Kontakt

Na podstawie Porozumienia z dnia 01.03.2023r. zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym, Górki 3A 82-500 Kwidzyn Park obsługą Mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe Mieszkanie” w zakresie m.in.: udzielania wszelkich informacji i pomocy merytorycznej Mieszkańcom, w zakresie dotyczących dofinansowania, weryfikacji składanych przez nich dokumentów, przygotowania wniosków o dofinansowanie i płatność, kontroli Beneficjentów końcowych zajmuje się Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny.

Punkt konsultacyjny dla Mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty znajduje się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym z siedzibą w miejscowości Górki 3A 82-500 Kwidzyn. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Ponadto w każdą środę w godz. 9-16 pracownik Parku Technologicznego przyjmować będzie osoby zainteresowane udziałem w programie również w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: tel.: +48 55 619 31 51,  e-mail: sekretariat@kppt.pl

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie https://bip.prabuty.pl/art,5976,522024