17 sierpnia 2022 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf

Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty w Biurze Obsługi Ludności (parter) oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek należy wówczas podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniu za pośrednictwem profilu zaufanego.