Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. rozpoczęło realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grażymowo”. Inwestycja prowadzona jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Mieszkańcy Grażymowa zostaną podłączeni do nowego wodociągu o długości 3193 mb zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach, ścieki komunalne odbierane będą poprzez wybudowanie 466 mb kanalizacji sanitarnej i instalację lokalnej oczyszczalni ścieków. W ramach tego przedsięwzięcia doprowadzimy też wodę do projektowanego cmentarza komunalnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 860 000 zł., dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych tj. około 470 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik tego roku.