Na wypadek wystąpienia zagrożenia (np. pożar, wybuch materiałów niebezpiecznych, wykolejenie pociągu) planowana jest ewakuacja do najbliższego bezpiecznego miejsca tymczasowego schronienia. W tym celu przewidziane są budynki użyteczności publicznej tj. szkoły, hale, obiekty będące w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Cały proces został szczegółowo zaplanowany i udokumentowany (w Planie Ewakuacji). Nałożono decyzje i podpisano porozumienia (np. z firmami  transportowymi, zarządcami budynków, restauracjami, itd.)

W przypadku wojny wszelkie przemieszczenia się ludności muszą odbywać się w porozumieniu z administracją rządową za pośrednictwem Wojewody oraz Siłami Zbrojnymi RP. Nie są to informacje jawne. W związku z tym określenie miejsc zbiórki i ewakuacji ludności na chwilę obecną nie jest możliwe. Miejsca ewakuacji będą uzależnione od rejonu wystąpienia zagrożenia. Na terenie miasta i gminy Prabuty nie ma schronów (jest to problem ogólnopolski). Dysponujemy budynkami szkół, hali, świetlic itd.,  które zapewniają tymczasowe schronienie dla części ludności naszego miasta i gminy. Obecnie jest przygotowywana ustawa, która ma sprecyzować zadania w tym zakresie.