Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w 2023 roku będzie realizowało operację pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grażymowo”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 035 420 zł., dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 736 516 zł. W ramach operacji wybudowane zostanie 3193 mb wodociągu, 466 mb kanalizacji sanitarnej oraz jedna lokalna oczyszczalnia ścieków w Grażymowie.