Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 30 sierpnia 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr 210 – 215 m.in.:

 1. w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Prabuty, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku.
  Zmiana dotyczy przede wszystkim aktualizacji wykazu gminnych jednostek w związku z likwidacją szkół gimnazjalnych.
 2. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w Górowychach.
  Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej, po byłej mleczarni o pow. użytkowej 34,4m2, w obrębie geodezyjnym Górowychy, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 66/10 o pow. 488m2.
 3. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Prabuty.
  Dnia 2 września 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  Organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zmienić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój. Ustawa określa, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujący represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
  W naszym mieście sprawa dotyczy jednej ulicy i dlatego dokonano zmiany dotychczasowej nazwy z ulicy Konstantego Dąbrowskiego na nazwę ulica gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów i nie będzie stanowić utrudnień dla mieszkańców.
 4. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Prabutach.
  Uchwalono regulamin cmentarzy komunalnych będących własnością Miasta i Gminy Prabuty. W regulaminie zostały określone m. in. warunki na jakich dokonywane jest pochowanie zwłok, również pochowanie zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju.
  Regulamin zawiera również informacje dotyczące uzyskiwania stosowanych zezwoleń administratora na prowadzenie prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu.
 5. w sprawie pomocy finansowej Przychodni Lekarskiej „Jasień” ZOL w Prabutach. Postanowiono udzielić z budżetu Miasta i Gminy Prabuty pomocy finansowej w wysokości 20.000,- zł dla Przychodni Lekarskiej „Jasień” ZOL w Prabutach z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji osób chorych – laseru wysokoenergetycznego oraz wirówki do stóp i podudzi.
 6. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.
  Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na programy realizowane przez opiekę społeczną „Rodzina 500 Plus”.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto podczas obrad sesji wręczono „Akty powołania” i powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach dla p. Małgorzaty Dudajek oraz stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie dla p. Agnieszki Suwińskiej.

Na sesji przestawione były również informacje z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Prabutach oraz z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za okres I półrocza 2017 roku. W okresie tym odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej i podjęto 32 uchwały w różnych sprawach. Tylko w przypadku jednej uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie instalacji centralnego ogrzewania były drobne uwagi wojewódzkiego nadzoru prawnego, które zostały już usunięte. Dyskutowano na temat ponoszenia przez Gminę dużych kosztów (160 tys. zł rocznie), związanych z utrzymywaniem zwierząt bezdomnych w schroniskach. Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w I półroczu 2017 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Podsumowując informację: Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 28.042.849,12 zł co stanowi 57,6 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące w wysokości 27.577.944,35 zł co stanowi 58,5% wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości 464.904,77 zł co stanowi 30,9 % .

Na kwotę 46.547,60 zł zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie celem ściągnięcia zaległości podatkowych .

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 26.038.524,43 zł co stanowi 44,3 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 25.169.069,84 zł co stanowi 53,4 % natomiast wydatki majątkowe w wysokości 869.454,59 zł , co stanowi 7,5 % .

Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 90.000,- zł.

Wydatki były dokonywane terminowo, zgodnie z planem wydatków.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz