Informujemy, że do 29 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty oraz sekretariatach szkół można składać wnioski do Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w  oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Załącznik_1_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_2_-_Wzór_oświadczenia_ucznia_szkoły_średniej_który_osiągnął_pełnoletność

Szczegółowe informacje dot. grantu dostępne są na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć go do oświadczenia!