Mapa poglądowa

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Jeziora Dzierzgoń, w gminie Prabuty, oznaczonych symbolami A, B, C, D, E, F, G oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty lub na e-mail biuro@prabuty.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły w obwieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.prabuty.pl/art,4682,obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszarow-polozonych-w-obrebie-jeziora-dzierzgon-w-gminie-prabuty