System informacji przestrzennej gminy Prabuty zawierający dane adresowe oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dane te są publikowane na tle danych ewidencji gruntów i budynków pochodzącej ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i innych dostępnych zasobów mapowych.

http://prabuty.e-mapa.net/