Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przypomina mieszkańcom, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Kryterium wpisu budynku do systemu stanowi moc źródła. W związku z tym, w CEEB objęte są budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Deklaracje można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ . Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mogą złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.

Wzory deklaracji, które należy złożyć dla budynków i lokali mieszkalnych oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych znajdują się w zakładce „do pobrania” na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/

Ze wzorami deklaracji można zapoznać się również poniżej:

Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych

Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych

Na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ znajdują się również szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania CEEB oraz składania deklaracji do systemu, min. informatory dla Właścicieli i Zarządców, ulotki informacyjne.