Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zwanej dalej „u.p.z.p.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr POIiŚ5.1-20.ULICP.0209.21 z dnia 22 października 2021 r., w dniu 6 czerwca 2022 r. wydał decyzję nr WI-III.746.1.6.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty – Kwidzyn”, na terenie działki ewidencyjnej nr 98/1 obręb 0016 Młynisko w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

Więcej na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5018