Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przypomina Mieszkańcom, że do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego lub budynku niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje dotyczące rodzaju wykorzystywanego w budynku źródła ciepła i paliwa służącego do jego zasilania  można składać przez internet. Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mogą złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Druki deklaracji dostępne są w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Złożenie deklaracji to obowiązek ustawowy. Za niezłożenie deklaracji w powyższych terminach ustawodawca przewidział zastosowanie sankcji w postaci kary grzywny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 23.06.2022r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o rekompensatach za wysokie ceny węgla, która ma chronić niektórych odbiorców przed rosnącymi cenami paliw.

W miejscu tym należy zaznaczyć, że Urząd Miasta i Gminy Prabuty nie wydaje i nie udziela żadnych talonów, bonów czy też dotacji na zakup węgla.  

Zgodnie z przyjętymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw zasadami w trakcie zakupu przez Mieszkańców węgla w cenie preferencyjnej trzeba będzie przekazać sprzedawcy informację o ilości węgla, jakie gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy.

Warunkiem skorzystania z w/w wsparcia będzie również udokumentowanie w punkcie sprzedaży węgla wykorzystywanego przez gospodarstwo domowe źródła ogrzewania zasilanego węglem, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak już powyżej wspomniano, obowiązek złożenia deklaracji o rodzaju wykorzystywanych źródeł ciepła i paliwach upływa w dniu 30.06.2022r.

W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty zainteresowanym Mieszkańcom można jedynie wydrukować elektroniczną wersję deklaracji, złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, którą będzie wymagana przy zakupie węgla po preferencyjnej cenie.