Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Prabuty zwołuje Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia na dzień 28 kwietnia 2023 roku, godz. 17.00, Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

Podajemy informacyjnie, iż przez okres ostatnich czterech lat nie zmienił się skład osobowy Członków Stowarzyszenia, tym samym osoby, które posiadały status Członka Stowarzyszenia na dzień odbywania poprzedniego Walnego Zebrania Wyborczego posiadają również czynne i bierne prawo wyborcze w ramach najbliższego Walnego Zebrania Wyborczego.

Stosownie do brzmienia § 23 Statutu Stowarzyszenia zawiadamiamy jednocześnie, iż w przypadku, gdy w ogłoszonym wyżej terminie Zebrania nie będzie wymaganego kworum 1/2 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwoła Walne Zebranie Wyborcze w drugim terminie wyznaczonym 15 minut później. Podjęcie uchwał w drugim terminie nie będzie wymagało obecności 1/2 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.

Oprócz Członków Stowarzyszenia zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Zebraniu wszystkie inne osoby, którym leży na sercu dobro MKS „Pogoń” Prabuty, w szczególności przedstawicieli Władz Miasta i Gminy Prabuty.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Prabuty