Miasto i Gmina Prabuty finalizuje działania zmierzające do otrzymania dofinansowania w kwocie 3 917 426 zł na realizację projektu „ Aktywnie w Gminie Prabuty”. Projekt finansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Realizacja zaplanowana jest na lata 2021 – 2023.

Główne zamierzenia w projekcie to:

  1. Prowadzenie Klubu Seniora.
  2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Centralnej Kuźni Młodych (CKM).
  3. Wsparcie w opiece i podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych.
  4. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 123 606 zł, w tym 1 400 000 zł przeznaczymy na prace adaptacyjne obiektów, w których prowadzone będą zajęcia. Realizatorem projektu będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach z udziałem partnera, Stowarzyszenia Remedium.

Na zdjęciu poniżej podpisanie umowy o dofinansowanie.