W dniu 14.grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przy udziale Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty oraz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podpisał umowę  na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.6.2. Rozwój usług społecznych. „Aktywnie w Gminie Prabuty”. Projekt będzie realizowany na terenie Miasta i Gminy Prabuty. Utworzone zostaną placówki wsparcia dziennego zlokalizowane w świetlicach wiejskich w Kleczewie, Laskowicach i Trumiejkach oraz budynku po byłej remizie strażackiej przy ul. Reymonta w Prabutach. W ramach projektu powstanie również klub seniora. Projekt będzie trwać do marca 2023 roku i obejmie wsparcie dla wielu osób w naszej gminie.