W piątek 9 czerwca w Barlewiczkach odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W imieniu Miasta i Gminy Prabuty umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gilwa – Kołodzieje” podpisali Skarbnik Monika Kuśmierska i Burmistrz Marek Szulc.
Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury technicznej obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej łączącej miejscowość Gilwa i Kołodzieje.
W ramach projektu przebudujemy drogę o długości 2,709 km
Koszty całkowite operacji: 5 858 261,24 zł
Koszty kwalifikowane: 5 463 906,72 zł
Dofinansowanie ze środków PROW: 3 476 683 zł
Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2024 rok.
Jednocześnie informujemy, że Powiat Kwidzyński w ramach umowy partnerskiej zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej na realizację tego zadania (80% udziału własnego gminy) tj. w kwocie 1747049.00 zł.