Miasto i Gmina Prabuty przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji obejmującej około 10 % budynków i 100% przedsiębiorców. Proces tworzenia PGN będzie obejmować:

  • Opracowanie projektu i ostatecznego dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Prabuty”.
  • Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych.
  • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dotyczącego wdrażania, aktualizacji i monitorowania PGN.
  • Przeprowadzenie działań informacyjno – promujących tworzenie PGN.
  • Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
  • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zależności od wymagań organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Wykonawcą Planu dla Miasta i Gminy Prabuty jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Unii Lubelskiej 4c; 85-059 Bydgoszcz;  www.pgksa.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy na lata 2021-2030, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Do pobrania:

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedsiębiorców