Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty oraz dla terenu w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ustaleń tych planów, w dniach od 12.04.2024 r. do 06.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.04.2024 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2024 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@prabuty.pl

Szczegóły w obwieszczeniu: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5980