Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1 (sala konferencyjna).

Z w/w dokumentami można zapoznać się w dniach od 10.02.2023 r. do 06.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w terminie do dnia 21.03.2023 r.

Szczegółowe informacje, jak również projekt planu i prognozy oddziaływania znajdują się na stronie: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5337

MPZP CHODKIEWICZA-KLIMUSZKI – CMENTARZ

MPZP REJON UL.PRZEMYSŁOWEJ