Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, złożone osobiście, przesłane drogą elektroniczną lub doręczone listownie w terminie do dnia 19 stycznia 2024 roku do godziny 14.00 na adres: Urząd Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach – stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą”.

Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną na adres skrytki epuap: /tu71b39yj4/skrytka muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5814