Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 27 września 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła tylko jedną uchwałę

1. w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Rodowie.

Postanowiono udzielić w 2017 r., z budżetu gminy dotacji celowej w kwocie do 16.000,- złotych Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Rodowie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich kościoła.

Zakres prac obejmuje usunięcie części gzymsów, oczyszczenie elewacji z jej zagruntowaniem, wymiana uszkodzonych fragmentów profili architektonicznych i uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie pęknięć ścian poprzez przemurowanie pęknięć, wzmocnienie prętami żebrowanymi fi 8 mm ( typ hilei ), tynkowanie wymienionych elementów, malowanie zewnętrzne farbami krzemianowymi detali architektonicznych i wykonanie faktury strukturalnej na fasadach.

Uchwała dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto podczas obrad sesji uzyskano informację w sprawie prowadzonej modernizacji drogi na trasie Kwidzyn – Prabuty.

Przewodniczący obrad nawiązując do artykułu prasowego i zaniepokojeń mieszkańców w sprawie prowadzonej modernizacji drogi na trasie Kwidzyn – Prabuty poprosił obecnego na sesji p. Tomasza Milera Zastępcę Dyrektora ds. utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o udzielenie informacji dotyczącej realizacji tej inwestycji.

Zastępca Dyrektora przedstawił „Stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich” w sprawie informacji zamieszczonych w artykule prasy „Ucho Powiatu”.

Podsumowując stwierdził, że prace modernizacyjne zostaną zakończone do końca 2018 roku i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami w tym zakresie.

Prowadzono dyskusję w sprawie modernizacji drogi, dróg alternatywnych, wszelkie wątpliwości i uwagi były bezpośrednio wyjaśniane przez przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodatkowych wyjaśnień udzielił również Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego p. Piotr Widz.

Zwrócono uwagę, aby w przyszłości w artykułach prasowych ukazywały się informacje sprawdzone uzyskane od zarządcy dróg, wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestycji drogowej.

Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił także informację  o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz