Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 26 lipca 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr 204 – 209 m.in.:

 1. w sprawie: zmiany zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem prowadzącym.
  Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych :

  • dla Dyrektora szkoły liczącej do 10 oddziałów – 5 godz.
  • dla Dyrektora szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów – 3 godz.
  • dla Wicedyrektora szkoły – 5 godz.
 2. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.
  W regulaminie m.in. wprowadzono zmiany w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego, który nie może być wyższy niż 10% dla nauczyciela, a dla dyrektora i wicedyrektora nie wyższy niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego.
  Została określona miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego:

  • dla Dyrektora szkoły liczącej do 10 oddziałów – do 750 złotych
  • dla Dyrektora szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów – do 1.250 złotych
  • dla Wicedyrektora szkoły – do 750 złotych
 3. w sprawie: określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej oraz po gimnazjach będących w zespołach szkół przekształcanych w szkoły podstawowe.
  Majątek pozostający w zarządzie Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach zostaje z dniem przekształcenia przekazany na cele edukacyjne w zarząd Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.
  Majątek pozostający w zarządzie Gimnazjum im. Kresowian w Rodowie zostaje z dniem przekształcenia przekazane na cele edukacyjne w zarząd Szkole Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.
  Majątek pozostający w zarządzie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach zostaje z dniem przekształcenia przekazane na cele edukacyjne w zarząd Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.
  Należności i zobowiązania przejmuje z dniem przekształcenia Miasto i Gmina Prabuty.
 4. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

  Udziela się w roku 2017 pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 4073,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład których wchodzą: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

 5. w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła.
  Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia przyczyniające się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez: redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery; wyeliminowanie/zmniejszenie ilości powstających odpadów paleniskowych;
  Dotacji podlegają przedsięwzięcia polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
  – kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym lub,
  – źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą) lub,
  – podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  – źródłami ciepła zasilanymi elektrycznie, z zastrzeżeniem ust. 3.
  Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych w szczególności termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan – butan, elektrycznych podgrzewaczy wody, pieców kuchennych.
  Przedsięwzięcia mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
  – jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
  – wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
  – wielorodzinne, stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego.
  Dotacje udzielane są po rozpatrzeniu złożonych wniosków, na podstawie umów cywilno-prawnych, zawieranych w formie pisemnej z podmiotami wnioskującymi o ich przyznanie.
  Dotacje udzielane mogą być wyłącznie dla przedsięwzięć nierozpoczętych, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
  Pozostałe szczegóły zawarte są w załączniku do uchwały.
 6. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.
  Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego Nr 2.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz