Informujemy, że podczas sesji w dniu 22 czerwca 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały m.in. w sprawie:

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2015.
Radni po rozpatrzeniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2015.

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
Po zapoznaniu się:

 1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2015 rok;
 2. ze sprawozdaniem finansowym;
 3. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2015 rok;
 4. z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31.12.2015 roku;
 5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Od 1 lipca 2016 roku zmienione zostają opłaty, które przedstawiają się następująco:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

 1. dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 14,00 zł miesięcznie.
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 28,00 zł miesięcznie.
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 42,00 zł miesięcznie.
 4. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 56,00 zł miesięcznie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi:

 1. dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 20,00 zł miesięcznie.
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 40,00 zł miesięcznie.
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 60,00 zł miesięcznie.
 4. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 80,00 zł miesięcznie.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła: Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz