Informujemy, że podczas sesji w dniu 25 maja 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały m.in. w sprawie:

  1. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.
    Został opracowany Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe, który stanowi załącznik do w.w. uchwały.
  2. zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Miastem Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Prabuty.
    Postanowiono  zawrzeć Porozumienie Międzygminne pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Miastem Gdańsk w sprawie wykonania zadania publicznego zagospodarowania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Prabuty w ilości 700 Mg/rok.
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ MEDICUS „ w Prabutach.
    Pomoc finansowa, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń umożliwiających wykonanie zabiegów z zakresu hydroterapii.
  4. zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok .

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację  o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła: Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz