Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 30 marca 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła 14 uchwał m.in. w sprawie:

  1. zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach; zmiany te wynikają m.in. z uruchomienia Programu 500 +
  2. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą przy ul. Mickiewicza i Kopernika oraz na zawarcie umów dzierżawy zabudowanej nieruchomości przy ul. Kwidzyńskiej 10;
  4. nadania nazwy ulicy położonej pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a drogą wojewódzką nr 520 w Prabutach – uchwalono, że będzie to ulica Przemysława;
  5. porozumień z Powiatem Kwidzyńskim i gminami Kwidzyn, Ryjewo w sprawie wspólnej realizacji projektu turystycznego oraz przebudowy dróg Laskowice – Trzciano i drogi łączącej się z drogą Gdakowo- Orkusz;
  6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;
  8. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku, zmian wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie na 2016 rok.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej > Uchwały Rady Miejskiej. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła: Inspektor Jadwiga Panasiuk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach Piotr Andrzej Janiewicz