Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła m.in. następujące uchwały.

1. W sprawie powołania komisji stałych na okres kadencji 2014 – 2018.
Na okres kadencji 2014 – 2018 Rada Miejska w Prabutach powołała następujące komisje:

 1. Komisję Gospodarczą i Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w przedmiocie: planowania i realizacji budżetu, rozwoju lokalnego, przemysłu, handlu, inwestycji, bezrobocia, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży w przedmiocie: oświaty, kultury i sztuki, turystyki i rekreacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy z zagranicą.
 3. Komisję Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej w przedmiocie: gospodarki mieszkaniowej, pomocy społecznej, zdrowia, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
 4. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w przedmiocie: gospodarki gruntami, melioracji i gospodarki wodnej, ochrony środowiska.
 5. Komisję Rewizyjną w przedmiocie: kontroli realizacji zadań własnych gminy.

2. W sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.
Informujemy, że nastąpiła zmiana składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach (Uchwała Nr XVI/113/2016 RM w Prabutach z dnia 27 stycznia 2016 roku). Poniżej przedstawiamy ich skład oraz Przewodniczących poszczególnych komisji: Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołano radnych:

 1. Banach Grażyna Przewodnicząca Komisji
 2. Adamkiewicz Krzysztof Członek
 3. Anders Stanisław Członek
 4. Ochał Andrzej Członek
 5. Wandzel Tomasz Członek
 6. Wieliczko Piotr Członek
 7. Wiśniewski Ryszard Członek

Do składu osobowego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej powołano radnych:

 1. Jakubowski Wiesław Przewodniczący Komisji
 2. Adamkiewicz Krzysztof Członek
 3. Anders Stanisław Członek
 4. Chrostek Adam Członek
 5. Kasprzak Grzegorz Członek
 6. Maj Lucyna Członek
 7. Mateńka Leszek Członek
 8. Ochał Andrzej Członek
 9. Wandzel Tomasz Członek
 10. Wiśniewski Ryszard Członek

Do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży powołano radnych:

 1. Kasprzak Grzegorz Przewodniczący Komisji
 2. Banach Grażyna Członek
 3. Janiewicz Piotr Członek
 4. Lange Janina Członek
 5. Wiśniewski Włodzimierz Jan Członek

Do składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej powołano radnych:

 1. Maj Lucyna Przewodnicząca Komisji
 2. Banach Grażyna Członek
 3. Jakubowski Wiesław Członek
 4. Janiewicz Piotr Członek
 5. Lange Janina Członek
 6. Wiśniewski Włodzimierz Jan Członek

Do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołano radnych:

 1. Wiśniewski Ryszard Przewodniczący Komisji
 2. Adamkiewicz Krzysztof Członek
 3. Chrostek Adam Członek
 4. Mateńka Leszek Członek
 5. Ochał Andrzej Członek
 6. Wieliczko Piotr Członek

3. W sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

Ustalono miesięczną dietę dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w wysokości 24% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego w trybie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2015.2008) a dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej samorządu mieszkańców Prabut w wysokości 12 %.

Dieta przysługuje w całości, jeżeli przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej brał udział we wszystkich spotkaniach organizowanych prze Burmistrza Miasta i Gminy w okresie rozliczeniowym. Dieta podlega zmniejszeniu w wysokości 50% naliczonej kwoty, za każdą nieobecność przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w okresie rozliczeniowym.

Dieta nie przysługuje w miesiącu, w którym przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej odmówi wykonania bez uzasadnionej przyczyny obowiązków określonych w § 12 Statutu Samorządu Mieszkańców, a w szczególności zadań wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

4. W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (Uchwała Nr XVI/115/2016)

5. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. (Uchwała Nr XVI/116/2016)

6. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok. (Uchwała Nr XVI/117/2016)

7. W sprawie budowy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Miasta Prabuty w latach 2016 – 2018.

Rada Miejska w Prabutach wyraża wolę realizacji projektu: Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Miasta Prabuty w latach 2016 – 2018, finansowanego z pozyskanych środków i ze środków Budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz