Informujemy, że w 2021 i 2022 roku Miasto i Gmina Prabuty udzielało właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest.

O środki na realizację zadania Miasto i Gmina Prabuty wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – www.wfos.gdansk.pl  – w ramach ogłoszonego dla gmin konkursu: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)” Zadanie realizowane na terenie Miasta i Gminy Prabuty w ramach w/w konkursu nosiło nazwę: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Prabuty – edycja 2021”.

W ramach umowy dofinansowania nr WFOŚ/D/II-15.E/7147/2021/AZBEST-2021 podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku usunięto wyroby zawierające azbest z 6 nieruchomości. W 4 przypadkach dofinansowane prace objęły: demontaż, transport i składowanie odpadów zawierających azbest, natomiast w 2 przypadkach dofinansowanie udzielone zostało na: transport i składowanie odpadów zawierających azbest. W ramach wykonanych prac usunięto łącznie: 14,68 ton odpadów zawierających azbest, tj. ok. 978,52 m2 pokryć dachowych zawierających azbest. W ramach prac związanych z demontażem, transportem i składowaniem odpadów zawierających azbest usunięto: 11,4 Mg odpadów zawierających azbest, tj. ok. 759,86 m2 pokryć dachowych zawierających azbest, natomiast w ramach prac obejmujących: transport i składowanie odpadów zawierających azbest usunięto: 3,28 Mg odpadów zawierających azbest, tj. ok. 218,66 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 7.824,00 zł. Łączna wysokość dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Prabuty – edycja 2021” w ramach konkursu: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)” jaką otrzymali właściciele nieruchomości stanowiła 100 % kosztów kwalifikowanych i wyniosła: 7.824,00 zł., z czego na prace związane z demontażem, transportem i składowaniem odpadów zawierających azbest: 6.840,00 zł, a na prace obejmujące transport i składowanie odpadów zawierających azbest: 984,00 zł.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Prabuty na realizację zadania pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.