Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do Obwodowej Komisji Wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie z właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej o spełnieniu warunków do wypłaty diety (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia) w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Termin złożenia wniosku o wypłatę diety upływa dnia 31 października 2023 r.

Poniżej wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania