Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje Mieszkańców, że w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) na terenie wszystkich miejscowości w Gminie prowadzona jest przez Urząd kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania przez ich właścicieli przepisów prawa, dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez:

  1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – dotyczy nieruchomości, gdzie brak jest możliwości przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

Kontrole będą przeprowadzane w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, po wcześniejszym wezwaniu do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia kontroli i przedłożenia dokumentów.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:

  • umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków;
  • dowodów uiszczania opłat za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach.

Poniżej, w załączniku, znajduje się wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz transport nieczystości ciekłych.

Wykaz przedsiebiorców