Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przypomina Mieszkańcom, że do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

CEEB będącą mechanizmem informatycznym, służącym do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków utworzona została ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554). Za powstanie i funkcjonowanie CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Kryterium wpisu budynku do systemu stanowi nominalna moc cieplna do – 1MW. W związku z tym koniecznością wpisu do CEEB objęte są budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne oraz budynki niemieszkalne, w których znajduje się źródło ciepła.

Deklaracje można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie https://ceeb.gov.pl/ Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mogą złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.

Wzory deklaracji, które należy złożyć dla budynków i lokali mieszkalnych – (DEKLARACJA A) oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych – (DEKLARACJA B) znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Na powyższej stronie internetowej znajdują się również szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania CEEB oraz składania deklaracji do systemu, min. informatory dla Właścicieli i Zarządców, ulotki informacyjne.