Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2022 r. do 25.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.04.2022r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1 (sala konferencyjna).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w terminie do dnia 11.05.2022 r.

Szczegółowe informacje, jak również projekt planu i prognozy oddziaływania znajdują się na stronie: http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=4892