Zarząd Stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania udostępnia wszystkim zainteresowanym, w tym grupom  defaworyzowanym do konsultacji:

  1. projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w tym zmiany kryteriów wyboru operacji
  2. projekt zmiany procedury wyboru i oceny operacji do strategii rozwoju PLGD
  3. wykaz zmian z uzasadnieniem

Dokumenty dostępne są na stronie http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=45

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów w terminie do 31 sierpnia 2017r. Uwagi można składać na dołączonym formularzu – Karta Uwag, bezpośrednio do biura PLGD lub drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia: sekretariat@powislanskalgd.pl

Aktualizacja dokumentów jest konieczna w związku z uwagami zgłoszonymi przez Samorząd Województwa, Członków Rady oraz pracowników Biura.

Wszystkie zgłaszane uwagi po zakończeniu etapu konsultacji będą analizowane, a następnie zatwierdzone przez Walne zabranie PLGD.

Zarząd Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania