Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy pięciu radnych została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Miała ona związek z brutalnym pobiciem na początku sierpnia prabuckiego policjanta w okolicy plaży miejskiej. Na sesji obecni byli m.in.  Komendant Komisariatu Policji w Prabutach kom. Jarosław Kowalski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie nadkom. Zbigniew Kołodziejski oraz mieszkańcy naszego miasta.

Podczas obrad sesji przyjęto petycję, której treść zamieszczamy poniżej. Zostaje ona przesłana do Ministerstwa Sprawiedliwości i poszczególnych szczebli Prokuratury.

Prabuty, dn. 16.08.2017 roku

Stanowisko Rady Miejskiej w Prabutach

Rada Miejska w Prabutach wyraża sprzeciw wobec decyzji Prokuratury Rejonowej 
w Kwidzynie oddającej pod dozór policyjny sprawców brutalnego pobicia mieszkańców Prabut w dniu 06.08.2017 roku.

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie postanowieniem z dnia 07.08.2017r. zastosowała w stosunku do podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Uważamy za niesłuszne przyjęcie, że prawidłowy tok postępowania przygotowawczego wymaga środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. W przedmiotowej sprawie zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanych. Pragniemy nadmienić iż osoby te nie po raz pierwszy dopuściły się podobnego czynu i powyższe środki zapobiegawcze uważamy za niewystarczające.

Sytuacja ta budzi ogólne oburzenie i sprzeciwy społeczne gdyż zachodzi uzasadniona obawa, że osoby, którym zarzuca się popełnienie przestępstw ponownie mogą popełnić czyny przeciwko życiu i zdrowiu naszych mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz