Zarząd Stowarzyszenia PLGD w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zakres zmian LSR dotyczy możliwości ubiegania się o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.:

  • przedsięwzięcie  I.1.3. Rozwój kompetencji mieszkańców i podmiotów z terenu PLGD w zakresie aplikowania o środki LSR – zwiększono środki z/g na konieczność przedłużenia okresu funkcjonowania biura LGD
  • przedsięwzięcie  II.1.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD – – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie, zwiększono wskaźniki,
  • przedsięwzięcia II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki  – – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie, zwiększono wskaźniki,
  • przedsięwzięcie  III.1.2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie,  zwiększono wskaźniki.

UZASADNIENIE
Propozycje zmian są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie (w tym warsztat refleksyjny) oraz wynikają z przeprowadzonych naborów na realizację tych przedsięwzięć. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” do dnia 23 maja 2021. do biura PLGD, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6 elektronicznie na adres: sekretariat@powislanskalgd.pl  (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Formularz uwag

LSR – propozycje zmian