Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Prabutach w dniu 29 maja 2019 roku podjęła uchwałę Nr IX/62/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Nowe stawki obowiązują od 1 lipca 2019 r. i należy ją wpłacać do dnia 28-go każdego miesiąca na numer indywidualnego konta bankowego.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 18,00 zł miesięcznie.
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 36,00 zł miesięcznie.
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 54,00 zł miesięcznie.
  4. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 72,00 zł miesięcznie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 36,00 zł miesięcznie.
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 72,00 zł miesięcznie.
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 108,00 zł miesięcznie.
  4. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 144,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy właściciel nieruchomości otrzymuje zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia nie zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zastanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty