Ogłoszenie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Priorytet 5 Fundusze europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne.

W dniu 23 kwietnia 2024 r. oferty zostały ocenione przez Komisję Konkursową pod względem formalnym i merytorycznym, czego następstwem jest wybór Stowarzyszenia „Remedium” oraz Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju, na partnerów (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle”.

Pełna treść ogłoszenia oraz protokół z wyboru partnera znajdują się na: https://bip.prabuty.pl/art,5954,otwarty-nabor-na-partnera-spoza-sektora-finansow-publicznych-do-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-projektow