Zarządu Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru PLGD na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów, a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez PLGD w 2017 roku.

Tego typu warsztat będzie powtarzany co roku przez cały okres wdrażania LSR tj. do 2023 roku w procesie tzw. ewaluacji wewnętrznej. Zapraszamy do udziału w warsztacie pracowników biura, członków Rady i Zarządu PLGD, beneficjentów, przedstawicieli innych LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Liczymy na Państwa przybycie i wyrażenie swojej opinii na temat LGD i postępów wdrażania LSR, w tym szczególności odpowiedzi na pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadawalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie działania należy wprowadzić w działaniach LGD, by skutecznej realizować cele LSR?

Więcej informacji na stronie http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=182