W dniu 24.02.2021r. Rada Miejska w Prabutach Uchwałą Nr XXXII/216/2021 uchwaliła „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”.

Uchwała Rady Miejskiej w Prabutach podjęta została po rozpatrzeniu wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu w/w dokumentu, złożonych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu, co miało miejsce w okresie: od dnia 19.01.2021r. do dnia 08.02.2021r.

Poniżej zamieszczamy podjętą uchwałę oraz przyjęty dokument.

Uchwała 216 PZ Prabuty-2

Zał.do uchwały 216 PZ Prabuty 19.02.2021