Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.07.2022 r. do 08.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.07.2022r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, na adres e-mail: biuro@prabuty.pl
Szczegółowe informacje, jak również projekt planu i prognozy oddziaływania znajdują się na stronie: http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5068