Operator programu Cyfrowa Polska, ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków, zaostrzył wymagania związane z ubieganiem się o dofinansowanie na laptopy dla środowisk PPGR. W związku ze zmianami wytycznych Konkursu Grantowego „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” informujemy, że w celu weryfikacji poprawności złożonych wniosków osoby, które złożyły oświadczenia zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

  • Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej dziecka wskazanego w oświadczeniu z byłym pracownikiem PPGR (np. akt urodzenia, akt małżeństwa i inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo),
  • Potwierdzenie faktu pracowania w PGR członka rodziny (np. kopia świadectwa pracy, umowy o pracę, ewentualnie innego dokumentu ułatwiającego potwierdzenie zatrudnienia),
  • Przypominamy, że w złożonym wniosku był zapis dotyczący nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatni rok oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy. Prosimy o weryfikację, jeżeli dziecko otrzymało sprzęt lub dofinansowanie (również użyczenie) nie można ponownie ubiegać się o udział w Programie Granty PPGR.

Konieczność uzupełnienia powyższych danych wynika z przesłanych przez Operatora programu Cyfrowa Polska uzupełnień do złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty wniosku o dofinansowanie zakupu laptopów.

Załączniki można przekazywać do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty z dołączoną kartką zawierającą imię, nazwisko i numer telefonu składającego oświadczenie (opiekuna prawnego/ rodzica, ucznia pełnoletniego) do 10.12.2021r.

Osoby, które załączyły do wniosku dokumenty potwierdzające zatrudnienie nie mają ponownego obowiązku składania wyżej wymienionych dokumentów.

WAŻNE! Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty wszystkie osoby, którym nie uda się potwierdzić powyższych informacji nie będą uprawnione do ubiegania się o granty.