Co to jest Rejestr BDO

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Kto musi mieć wpis w Rejestrze BDO

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO mają posiadacze odpadów. Są to:

 • wytwórcy odpadów,
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.
 • sklep lub hurtownię, gdy udostępniają klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej

Wytwórca odpadów:

Każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów, podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie tej usługi stanowi inaczej (jeśli do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów).

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Jaka działalność jest zobowiązana do uzyskania wpisu do Rejestru – BDO:

 • Sklepy spożywcze, wielkopowierzchniowe
 • Firmy budowlane, remontowe
 • Gabinety lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne
 • Zakłady fryzjerskie
 • Producenci baterii i akumulatorów, pojazdów, opakowań, sprzętu elektronicznego i elektrycznego
 • Importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • Rolnicy powyżej 75 ha ziemi
 • Warsztaty samochodowe, rzemieślnicze
 • Zakłady produkcyjne
 • Firmy transportujące odpady

Pamiętaj, że prowadzenie działalności, która wymaga wpisu do rejestru BDO, bez tego wpisu, a także nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (dla firm, które podlegają opłacie rejestrowej), naraża Twoją firmę na karę administracyjną od 5000 zł do 1 000 000 zł.

 

Więcej informacji na temat BDO: https://bdo.mos.gov.pl