KORZYSTAJ ZE ZWOLNIEŃ!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, budynki lub ich części oraz związane z nimi grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, którzy po raz pierwszy podejmą działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku.

Warunki zwolnienia:

 • złożenie przez przedsiębiorcę pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec budżetu Miasta i Gminy Prabuty na dzień rozpoczęcia okresu objętego zwolnieniem, prowadzenie działalności gospodarczej an nieruchomości objętej zwolnieniem przez okres 1 roku. Zwolnienia stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.)

Uchwała nie obejmuje zwolnienia od podatku:

 • Podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C Nr 244 z 1.10.2004 r.)
 • Podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury.
 • Podmiotów gospodarczych działających w sektorze węglowym.
 • Podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 • Podmiotów gospodarczych działających w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów, zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą albo gdy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.
 • Pomocy przyznawanej na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
 • Podmiotów gospodarczych znajdujących się w likwidacji i upadłości.
 • Działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanych z ilością wywożonych (eksportowanych) produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej.
 • Pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi z zagranicy.

Pomoc udzielona na podstawie uchwały podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis otrzymaną przez przedsiębiorcę w danym roku i w ciągu 2 poprzedzających go lat oraz z pomocą inną niż pomoc de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego lub tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i nie może przekroczyć wartości 200 000 Euro (w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu drogowego – 100 000 Euro).

ZAPAMIĘTAJ!

Zaczynasz swoją działalność gospodarczą?

Skorzystaj ze zwolnienia! Masz 1 rok zwolnienia, wystarczy abyś się do nas zgłosił!

Prowadzisz już działalność? Zatrudniasz i chcesz tworzyć nowe miejsca pracy?

Skorzystaj ze zwolnienia!

 • 5 nowych miejsc pracy – 1 rok zwolnienia
 • 10 nowych miejsc pracy – 2 lata zwolnienia
 • 15 nowych miejsc pracy – 3 lata zwolnienia
 • 20 nowych miejsc pracy – 4 lata zwolnienia!

Inwestujesz w swoją firmę? Myślisz o rozwoju firmy?

My myślimy o Tobie! Skorzystaj ze zwolnienia!

 • Inwestycja o równowartości 75 tys. euro – masz 1 rok zwolnienia,
 • Inwestycja o równowartości 150 tys. euro – 2 lata zwolnienia,
 • Inwestycja o równowartości 250 tys. euro – 3 lata zwolnienia,
 • Inwestycja o równowartości 350 tys. euro – 4 lata zwolnienia,
 • Inwestycja o równowartości 500 tys. euro – 5 lat zwolnienia!

Masz wątpliwości? Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas – tel. (55) 262-41-65 Krzysztof Niziałek — pełnomocnik burmistrza ds. podatków i opłat lokalnych

Wyślij e-mail – podatki@prabuty.pl

Pamiętaj, każdy przedsiębiorca jest równorzędnym partnerem dla miasta i gminy Prabuty.

Ważne dokumenty: