Na początku października 2018 roku Miasto i Gmina Prabuty zakończyła dużą inwestycję realizowaną  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  Projekt „Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach” został w pełni zrealizowany i oddany do użytkowania.

Modernizacja oczyszczalni w Prabutach to inwestycja za kwotę ponad 8 milionów zł korzystająca z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 11 osi priorytetowej – środowisko, działanie 3  – gospodarka wodno – ściekowa. Dofinansowanie wynosi prawie 5,4 miliona zł. Instytucją wdrażającą projektu jest Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych.

Do modernizacji oczyszczalni ścieków samorząd Prabut przygotowywał się od kilku lat. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Warmińskiej ostatnią gruntowną modernizację przeszła w latach 2002-2003 r. Obiekty tego typu z uwagi na agresywne środowisko pracy bardzo szybko ulegają procesom korozji.

W ramach aktualnej modernizacji oczyszczalnia została rozbudowana o nowe obiekty gospodarki osadowej co wraz z wymianą wysłużonej prasy osadu na nowoczesną wirówkę znacząco zwiększy przepustowość tej części oczyszczalni. Wysłużone urządzenia zostały wymienione na nowocześniejsze, energooszczędne i znacznie wydajniejsze. Wszystkie konstrukcje betonowe zostały poddane gruntownej renowacji z zastosowaniem zaawansowanych technicznie i odpornych chemicznie powłok. Oczyszczalnia jako jedna z pierwszych tej wielkości w Polsce i nielicznych na świecie będzie sterowana na podstawie zawartości związków azotu w ściekach oczyszczonych, a nie jak 99% obiektów tego typu od zawartości tlenu w komorach. Takie rozwiązanie pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej jednocześnie zapewniając wysoką, a także stabilną jakość ścieków oczyszczonych. Zastosowanie wysokiej klasy urządzeń i materiałów pozwala optymistycznie patrzeć na trwałość zmodernizowanego obiektu.