Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w MGOPS Prabuty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.
Formularz wniosku o refundację podatku VAT oraz klauzula RODO do pobrania poniżej:
Wniosek (wersja edytowalna)

Wniosek

Klauzula informacyjna

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
  • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o refundację podatku VAT za paliwo gazowe znajdują się na: http://mgops.prabuty.pl/p,134,dodatek-gazowy

Składanie wniosków o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) możliwe będzie osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Prabuty, ul. Łąkowa 24, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT można uzyskać pod nr tel. 55 261 71 11, 55 261 71 22, 55 261 71 26 w czasie pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli w godzinach 7:00-15:00.