Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Nr umowy o przyznaniu pomocy: 01099-6935-UM1111787/20 z dnia 23 lutego 2021 roku

Główny cel operacji: zwiększenie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Sadlinki.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 1 sztuka,
  • Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury – 2125 osób.

Wnioskowana kwota dotacji: 62 993,00 zł