Miasto i Gmina Prabuty na mocy art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1079)  ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania  i realizacji projektów w ramach  Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne” osobiście w sekretariacie pok. 16 lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 17 kwietnia 2024 roku do godz. 13:00 na adres: Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Pełna treść naboru oraz formularz dostępne na: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5954