Miasto i Gmina Prabuty ogłasza nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów programu regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie FEPM.05.11.Aktywne włączenie społeczne.

Nabór partnera prowadzony jest w ramach regionalego Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz.1079)

Nabór partnera odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 01.09.2023 roku do 22.09.2023 roku.

Oferty  należy składać w zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” osobiście w sekretariacie pok. nr 16 lub przesyłką rejestrowaną w terminie do dnia 22 września 2023 roku do godz. 13:00 na adres:

Miasto  i Gmina Prabuty
ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5601